Ναυτιλια

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (IMO)   
https://www.imo.org

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛHΤΗΡΙΟ (ICS)
https://www.ics-shipping.org/

ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
https://www.ecsa.eu/

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EMSA)
http://www.emsa.europa.eu/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (ΕΛΥΔΝΑ)
http://www.hbmci.gov.gr/